Lịch công tác Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh

  Lọc lịch công tác tại đây

  Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
  Thứ 2 ngày 4/7/2022 (6/6/2022 âm lịch)
  Thứ 3 ngày 5/7/2022 (7/6/2022 âm lịch)
  Thứ 4 ngày 6/7/2022 (8/6/2022 âm lịch)
  Thứ 5 ngày 7/7/2022 (9/6/2022 âm lịch)
  Thứ 6 ngày 8/7/2022 (10/6/2022 âm lịch)
  Thứ 7 ngày 9/7/2022 (11/6/2022 âm lịch)
  Chủ nhật ngày 10/7/2022 (12/6/2022 âm lịch)