Lịch công tác Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp Tỉnh Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 4/7/2022 (6/6/2022 âm lịch)
Thứ 3 ngày 5/7/2022 (7/6/2022 âm lịch)
Thứ 4 ngày 6/7/2022 (8/6/2022 âm lịch)
Thứ 5 ngày 7/7/2022 (9/6/2022 âm lịch)
Thứ 6 ngày 8/7/2022 (10/6/2022 âm lịch)
Thứ 7 ngày 9/7/2022 (11/6/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 10/7/2022 (12/6/2022 âm lịch)