Lịch công tác Huyện ủy Thanh Bình

Thanh Binh dictrict

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 23/5/2022 (23/4/2022 âm lịch)
Thứ 3 ngày 24/5/2022 (24/4/2022 âm lịch)
Thứ 4 ngày 25/5/2022 (25/4/2022 âm lịch)
Thứ 5 ngày 26/5/2022 (26/4/2022 âm lịch)
Thứ 6 ngày 27/5/2022 (27/4/2022 âm lịch)
Thứ 7 ngày 28/5/2022 (28/4/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 29/5/2022 (29/4/2022 âm lịch)