Lịch công tác Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 24/1/2022 (22/12/2021 âm lịch)
Thứ 3 ngày 25/1/2022 (23/12/2021 âm lịch)
Thứ 4 ngày 26/1/2022 (24/12/2021 âm lịch)
Thứ 5 ngày 27/1/2022 (25/12/2021 âm lịch)
Thứ 6 ngày 28/1/2022 (26/12/2021 âm lịch)
Thứ 7 ngày 29/1/2022 (27/12/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 30/1/2022 (28/12/2021 âm lịch)